• تلفن88615705-9
 • ایمیلinfo@noorgostar.com
 • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9
 • تلفن88615705-9
 • ایمیلinfo@noorgostar.com
 • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9

پروژه های کنترل ترافیک

 • قرارداد شماره 2008/ق/23/92 مورخ 11/3/92 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
 • قرارداد شماره 1951/ق/23/91 مورخ 14/12/91 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
 • قرارداد شماره 1840/ق/23/91 مورخ 09/07/91 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
 • قرارداد شماره 1674/ق/23/90 مورخ 25/10/90 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
 • قرارداد شماره 1546/ق/23/89 مورخ 11/12/89 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه‌های الکتریکال
 • قرارداد شماره 1419/ق/23/89 مورخ 03/03/89 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه‌های الکتریکال
 • قراداد شماره 1221/ق/11/87 مورخ 28/12/87 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه انجام خدمات مهندسی تخصصی و مطالعات و طراحی سیستم روشنایی تونل امیرکبیر
 • قرارداد شماره ق/1185/10-87 مورخ 20/8/87 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع انجام خدمات مهندسی جهت نظارت سیستم روشنایی محور آزادی
 • قرارداد شماره 1186/ ق /10/87 مورخ 20/8/87 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع انجام خدمات مهندسی جهت تخصصی روشنایی محور آزادی
 • قرارداد شماره ق/957/10/86 مورخ 10/9/86 شرکت کنترل ترافیک با موضوع خدمات مهندسی و مشاوره جهت طراحی سیستم روشنایی آزادی
 • قرارداد شماره ق/956/10/86 مورخ 10/9/86 شرکت کنترل ترافیک با موضوع خدمات مهندسی و مشاوره جهت نظارت بر سیستم روشنایی آزادی