نورگستر

پروژه های کنترل ترافیک

• قرارداد شماره 2008/ق/23/92 مورخ 11/3/92 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
• قرارداد شماره 1951/ق/23/91 مورخ 14/12/91 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
• قرارداد شماره 1840/ق/23/91 مورخ 09/07/91 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
• قرارداد شماره 1674/ق/23/90 مورخ 25/10/90 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه نظارت عالیه طراحی الکتریکال، بازرسی تجهیزات و نظارت کارگاهی
• قرارداد شماره 1546/ق/23/89 مورخ 11/12/89 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه‌های الکتریکال
• قرارداد شماره 1419/ق/23/89 مورخ 03/03/89 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه‌های الکتریکال
• قراداد شماره 1221/ق/11/87 مورخ 28/12/87 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع مشاوره و مهندسی در زمینه انجام خدمات مهندسی تخصصی و مطالعات و طراحی سیستم روشنایی تونل امیرکبیر
• قرارداد شماره ق/1185/10-87 مورخ 20/8/87 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع انجام خدمات مهندسی جهت نظارت سیستم روشنایی محور آزادی
• قرارداد شماره 1186/ ق /10/87 مورخ 20/8/87 با شرکت کنترل ترافیک تهران با موضوع انجام خدمات مهندسی جهت تخصصی روشنایی محور آزادی
• قرارداد شماره ق/957/10/86 مورخ 10/9/86 شرکت کنترل ترافیک با موضوع خدمات مهندسی و مشاوره جهت طراحی سیستم روشنایی آزادی
• قرارداد شماره ق/956/10/86 مورخ 10/9/86 شرکت کنترل ترافیک با موضوع خدمات مهندسی و مشاوره جهت نظارت بر سیستم روشنایی آزادی