نورگستر

کارفرمایان

• شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
• برق منطقه‌ای تهران
• شرکت توانیر
• وزارت نیرو
• سازمان زیباسازی شهر تهران
• شرکت کنترل ترافیک
• شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
• شرکت توزیع نیروی برق استان قم
• شرکت توزیع نیروی برق تبریز
• شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
• شرکت توزیع نیروی غرب استان مازندران
• شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه
• شرکت توزیع نیروی برق یزد
• برق منطقه‌ای آذربایجان
• برق منطقه‌ای زنجان
• برق منطقه‌ای باختر
• برق منطقه‌ای فارس
• برق منطقه‌ای خراسان
• برق منطقه‌ای مازندران
• شرکت سرمایه‌گذاری نیرو
• راه و ترابری کرمانشاه
• پروژه تونل رسالت
• دانشگاه آزاد اسلامی (واحد حصارک)
• شرکت جنرال مکانیک
• شهرداری منطقه 9
• شهرداری منطقه 4
• شهرداری تبریز
• معاونت‌های اجرایی شمالغرب، شمالشرق، جنوبشرق و جنوبغرب
• شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند اراک
• شرکت پالایش گاز فجر جم