نورگستر

هیئت مدیره

آقاي مهندس محمد فريد حنيفي ـ متولد سال 1346
تحصيلات : كارشناس برق ـ گرايش قدرت ـ سال 1372
محل تحصيل : دانشگاه علم و صنعت ایران
سمت : مدیر عامل
سابقه کاری…

آقاي مهندس سيد حسين اميني ـ متولد سال 1321
تحصيلات : كارشناس ارشد برق ـ گرايش قدرت ـ سال 1345
محل تحصيل : دانشگاه اميركبير
سمت: عضو هیئت مدیره
سابقه کاری…

آقاي مهندس غلامرضا ناصح – متولد سال 1315
تحصيلات : كارشناس ارشد – مهندسي الكترومكانيك ـ سال 1341
محل تحصيل : دانشكده فني دانشگاه تهران
سمت: رئیس هیئت مدیره
سابقه کاری…