نورگستر

کنترل ترافیک

واحد طراحی و نظارت ترافیک

 طراحي بهينه سيستم‌هاي کنترل ترافیکی مطابق با شرايط مندرج در استانداردهاي بين‌المللي (RTA)
 ارزيابي سيستم‌هاي کنترل ترافیکی قديمي و ارائه طرح‌هاي اصلاحي جهت برآوردن حدود و مقادير استاندارد
 ارائه خدمات مشاوره‌اي جهت ايجاد سيستم كنترل كيفيت در خط توليد تجهیزات کنترل ترافیک
 نظارت بر اجراي طرح‌هاي سیستم‌های کنترل ترافیکی به منظور مطابقت سيستم در حال اجرا با اهداف طراحي
 برگزاري مناقصات خريد خدمات و تجهیزات ترافیکی
 ارائه خدمات مشاوره به توليدكنندگان تجهیزات ترافیکی در طراحي و ساخت
 ارائه راه‌كارهاي فني به توليد‌كنندگان تجهیزات ترافیکی جهت بهبود و افزايش سطح كيفي محصول توليدي و تأمين تجهيزات لازم
 ارائه خدمات مشاوره‌اي به پيمانكاران و مجريان به منظور رعايت استانداردها

فهرست پروژه ها انجام شده